સામાજિક અસરો નો મૂલ્યાંકન અને સામાજિક વ્યવસ્થાપન યોજના- રાધનપુર હારીજ ચાણસ્મા (એસ.એચ ૫૫), વલ્લભીપુર - રંધોલા (એસ.એચ ૩૯)