કાર્યકારી સારાંશ- પુનર્વસાવટ અમલીકરણ ની રૂપરેખા - મહેસાણા બાયપાસ, મહેસાણા-પાલનપુર