સ્થાનિક તદ્દેશીય લોક વિકાસ યોજના, કાર્યકારી સારાંશ અને પુનર્વસન નીતિનું માળખુ - વિશ્વબેંક સહાયિત ગુજરાત સ્ટેટ હાઈવે પ્રોજેકટ -૨ (જી.એસ.એચ.પી.-૨)